MR

Wie zijn we, wat doen, wat willen we?

De MR vormt een belangrijke gesprekspartner voor de school en het bestuur. Iedere school is verplicht een MR te hebben. Alle plannen en vernieuwingen op school worden met de MR doorgenomen. Evenals de AC is de MR onmisbaar voor onze school. Standaard is de MR samengesteld uit ouders en personeelsleden, in gelijke verhouding. Voor bepaalde belangrijke beslissingen heeft de MR de bijzondere bevoegdheid van adviesrecht of instemmingsrecht. Daarnaast heeft de MR recht op informatie en kan zij eigen initiatieven voorstellen.

 

Dit zijn wij:

De MR bestaat uit twee geledingen. De eerste geleding wordt gekozen uit en door het personeel van de school. De tweede geleding wordt gekozen uit en door de ouders van de leerlingen van de school. Een benoeming binnen de MR geldt voor 3 jaar. Onze MR bestaat uit 2 teamleden en 2 ouders. 

 • Peter Oord, vader van Elise. Voorzitter.
 • Jenneke van Kakerken – Bus, moeder van Jules en Bente. Tevens lid van de GMR.
 • Tara van Fraaijenhoven, leerkracht groep 4/5. Tevens lid van de GMR.
 • Eline Voskuilen, leerkracht groep 7/8.

 

Taken medezeggenschapsraad:

Voor het goed functioneren van de MR is een regelmatig contact met team en ouders belangrijk. Wij vergaderen minimaal vijf keer per jaar en daarnaast ad-hoc wanneer daar aanleiding voor is. De voorzitter stelt in overleg met de overige MR-leden de agenda vast. Er vindt vooroverleg plaats met de directeur. Dit is geregeld in het medezeggenschapsreglement wat door vereniging de Oorsprong is vastgelegd voor alle scholen. De MR heeft recht op alle informatie die voor het uitoefenen van medezeggenschap noodzakelijk is.

 

Instemmingsbevoegdheid:

Dit betekent dat er pas een besluit over deze onderwerpen mag worden genomen als de MR er mee instemt. Het gaat over onder andere de volgende onderwerpen: 

 • Onderwijskundige doelstellingen
 • Schoolplan
 • Arbeidsomstandigheden
 • Schoolreglement

Adviesbevoegdheid:

Dit betekent dat er weliswaar een besluit over deze onderwerpen mag worden genomen tegen het advies van de MR in, maar de uitvoering ervan mag pas na zes weken geschieden. De MR kan naar de geschillencommissie gaan als de directie een advies naast zich neerlegt. Het gaat over, onder andere, de volgende onderwerpen: 

 • Financieel beleid
 • Schoolorganisatie
 • Toelating en verwijdering van leerlingen
 • Vakantieregelingen

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Binnen het bestuur van onze school, Stichting De Oorsprong, is ook een GMR actief. De GMR bespreekt zaken die alle basisscholen binnen de vereniging of een deel ervan aangaan. De GMR onderhoudt nauw contact met de MR.

 

Meer informatie?

U kunt contact opnemen met de MR. Dit kan rechtstreeks met een van haar leden, maar ook via ons mailadres: mr@dewijngaarddoorn.nl Tevens bent u van harte welkom om een vergadering van de MR bij te wonen. Deze zijn in principe openbaar, behalve als er over personen wordt vergaderd.

 
Delen: