Schooladvies

De overstap naar het voortgezet onderwijs

Het is voor alle leerlingen van groep 8 op de basisschool verplicht om een eindtoets te maken. Op De Wijngaard hebben we besloten om de centrale eindtoets van Cito te gebruiken.

 

Op onze school vinden we het belangrijk dat leraren en ouders al vroegtijdig met elkaar in gesprek gaan over de verwachtingen omtrent het uitstroomperspectief. Ook de leerlingen worden hierbij betrokken. 

We volgen de stappen: 

  1. Vanaf groep 7 wordt met de ouders over de wederzijdse verwachtingen ten aanzien van de uitstroom gesproken. Het functioneren in de groep en de toetsresultaten vormen de basis voor het gesprek. 
  2. In groep 8 wordt in februari/maart een definitief advies geformuleerd. Dit advies wordt met de ouders besproken. 
  3. Op basis van het dit definitieve advies kan de aanmelding bij een school voor voortgezet onderwijs plaatsvinden.  
  4. In april maken de leerlingen de centrale eindtoets. De uitslag wordt in mei bekend gemaakt. Is de uitkomst van de toets lager dan het advies, dan blijft het advies staan. Is de uitkomst van de toets hoger, dan heroverwegen wij het advies. 
  5. De scholen dragen een onderwijskundig rapport over aan de voortgezet onderwijsschool en sturen een kopie aan de ouders. 

Meer informatie over dit traject is te vinden op centraleeindtoetspo.nl

Delen: