Visie / Missie

Onze school is een open christelijke basisschool voor kinderen. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind (passend onderwijs). Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers. Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken Taal en Rekenen van belang, en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige, zelfredzame en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen. Op onze school voelt elk kind zich gezien en is er ruimte voor persoonlijke ontplooiing. We maken onze kinderen bewust van het digitale tijdperk waarin we leven en maken ze daar vaardig in. Op De Wijngaard krijgen de kinderen een goede basis voor hun verdere leven! 

 

Onze kernwaarden zijn:

 • Op onze school voelt iedereen zich veilig. Het is een inspirerende omgeving voor leerling en leraar.
 • Op onze school is onderzoekend leren belangrijk!
 • Wij werken vanuit gedeelde verantwoordelijkheid.
 • Op onze school werken didactisch bekwame leerkrachten
De school heeft een protestants-christelijke basis, waarbij vertrouwen en verbondenheid centraal staan.

 

Visie op lesgeven

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking.

 

Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

 • Interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs
 • Onderwijs op maat geven: differentiëren
 • Gevarieerde werkvormen hanteren
 • Een kwaliteitsvolle instructie verzorgen
 • Kinderen zelfstandig (samen) laten werken
Visie op 21st century skills
Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21e eeuw. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat om kenniscreatie en –constructie, om innovatie. In de derde plaats is het een feit dat de ontwikkeling van digitale middelen en media globale grenzen vervagen en het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren een steeds centralere speelt in onze (toekomstige) samenleving. Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de 21st century skills:
 • Samenwerking en communicatie
 • Kennisconstructie
 • ICT gebruik
 • Probleemoplossend denken en creativiteit
 • Planmatig werken
We gebruiken hierbij vooral de methode Blink waarin het onderzoekend leren centraal staat en de 21e century skills een centrale rol innemen.
 
Delen: